Bhesh Bahadur Gurung

Founder

Steve Smith

Student

Roman Subedi

CO-FOUNDER

Steve Smith

Student

Sadip Samarpan Rai

Judge

Steve Smith

Student

Raj Wambule Rai

Secretary

Steve Smith

Student

Santosh SK

Secretary

Steve Smith

Student

Ram Lama

Judge

Steve Smith

Student

Bhim Sherma Limbu

Judge

Steve Smith

Student

Sikha Bhujel Shrestha

Admin

Steve Smith

Student

Adisan Darlami Magar

Advisor

Steve Smith

Student

Rima Roka Magar

Leader

Steve Smith

Student

Dipendra Pariyar

Leader

Steve Smith

Student

Puspa Yonjan

Advisor

Steve Smith

Student

Jitendra Shakya

Advisor

Steve Smith

Student

Swaroop Adhikari

Co-Founder

Steve Smith

Student

Santosh Khatri

Admin

Steve Smith

Student